แนะนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ‎จุดเริ่มต้นแนวคิด - ‎พระราชดำริ - ‎พระราชดำรัส - ‎แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ของ มูลนิธิชัยพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข, เศรษฐกิจ พอ เพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข, เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง, เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง, ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง, สรุปเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียง คือ, เศรษฐกิจพอเพียงคือ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานการทำงานในสภาพปัจจุบันต้องแข่งขันกันทั้งด้านคุณภาพและเวลา การทำงานจริงจึงไม่มีเวลาที่จะลองผิดลองถูกในการทำงาน  เพราะกำไรจึงเป็นของผู้ลงมือก่อน เราจึงต้องเปลี่ยนแปลง ต้องจัดสรรเวลาให้รวดเร็ว ในวันหนึ่ง ๆ เราใช้เวลาในการทำงาน 8 ชั่วโมง นอนหลับ 8 ชั่วโมง อื่น ๆ 8 ชั่วโมง ในเวลา 1 วัน มี 24 ชั่วโมง หากทบทวนดู เราใช้เวลาให้มีคุณภาพในแต่ละวินาทีอย่างไร หายใจทิ้ง คอรับชั่นเวลาไปเท่าไร เราเคยคิดหรือไม่ว่า เราทำงาน เราทุ่มเทให้หน่วยงานองค์กรเท่าไร เราขโมยเวลาในการทำงานให้หน่วยงานไปเท่าไรหรือเราคิดวนเวียนว่า เราจบจากไหน ได้เงินเดือนเท่าไร มีตำแหน่งบริหารหรือไม่ ได้สองขั้นหรือไม่  ใครได้ดีเกินเรา แล้วก็มัวแต่นั่งหายใจทิ้งไปเฉย ๆ โดยไม่ลงมือทำอะไรเลย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นวิถีชีวิตที่สามารถใช้ได้กับทุกคน ทุกอาชีพ เพื่อให้ดำรงตนและปฏิบัติตนให้สมดุล ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การทำงาน ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจ แต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  เช่น เป็นผู้บริหารที่พอเพียง  การพูด  การคิดต้องพอเพียง อย่าให้ความคิดกระจาย   ซึ่งเราสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานได้ง่าย ๆ ดังนี้
ความพอประมาณ ได้แก่ เรียบง่าย ประหยัด  การทำอะไรที่พอเหมาะพอควร สมดุลกับอัตภาพ ศักยภาพของตนและสภาวะแวดล้อม  ตามความสามารถของแต่ละคน พอประมาณกับภูมิสังคม สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ การทำงานทุกอย่างต้องเรียบง่าย ประหยัด อย่าทำงานให้ยุ่ง ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีกำหนดการทำงานตามลำดับขั้นตอน  และมีการปฏิบัติชัดเจน เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องรู้ว่านักศึกษาต้องการอะไร ผู้ใช้บัณฑิตต้องการอะไร   เพราะทุกกิจกรรม ทุกงานที่ทำมีต้นทุน อย่าทำงานทิ้งๆ ขว้าง ๆ การทำงานต้องมีประโยชน์  มีผลผลิตที่เกิดขึ้น
ความมีเหตุผล คือ การคิด ฟัง ปฏิบัติ  การทำงานต้องใช้หลักความรู้ในการทำงาน วางแผนงานต้องระมัดระวัง ต้องใช้หลักวิชาการช่วยสนับสนุน อย่าใช้ความรู้สึกและอารมณ์ในการทำงาน   ทุกคนมีศักยภาพในการทำงาน การพัฒนาตัวเองต้องเกิดขึ้นจากภายในตัวเองของแต่ละคน จึงต้องแสดงศักยภาพออกมาให้ได้
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ ต้องมีแผนกลยุทธ์ เช่น เป็นอาจารย์ต้องมีแผนการสอน องค์กรต้องมีแผนกลยุทธ์ เป็นต้น การทำงานต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมองภาพรวม ทุกคนมีส่วนร่วม คือการประสานงาน และการบูรณาการปรับวิธีการทำงาน หน่วยงานองค์กรต้องมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้นกันภายในตัว
ชีวิตที่พอเพียงในการทำงานการศึกษา  จึงต้องยึดความพอเพียง ประกอบด้วย ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนาที่ยึดคุณธรรม ความเพียร ความรอบรู้ ความซื่อสัตย์สุจริตให้เข้าสู่จิตใต้สำนึกของผู้เรียน  บุคลากร และต้องมีธรรมาภิบาลในองค์กร   การทำงานกับมนุษย์ต้องใช้หลักการ หลักวิชาการให้สอดคล้องกับภูมิสังคม คือภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม  ต้องปรับกระบวนการทำงานจากบนลงล่าง เป็นล่างขึ้นบน เป็นผู้เป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้สอน ผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายของการศึกษาคือ คุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อลดความยากจน เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพ เป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตย และเป็นเครื่องมือสำหรับ
ธรรมาภิบาลหรือความโปร่งใสของสังคม
การเป็นผู้นำยุคใหม่นี้ ต้องมีความสามารถในการชี้นำ การสื่อสาร และสร้างการเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้นำผู้ตาม รวมทั้งสามารถทำให้ผู้ร่วมงานสามารถตามทันวิสัยทัศน์ผู้นำได้ การบริหารจัดการจึงต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้ไปสู่ความสำเร็จคือคุณภาพตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรจึงต้องวางระบบให้กิจกรรมต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คำค้นหาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข, เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง, เศรษฐกิจ-พอ-เพียง หมาย-ถึง, ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง, ความ-หมาย-ของ-เศรษฐกิจ-พอ-เพียง, สรุปเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจ พอ เพียง คือ, ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรทฤษฎีใหม่, 3ห่วง2เงื่อนไข, ค่านิยม 12 ประการ, โครงการพระราชดําริ, เศรษฐกิจพอเพียง คือ, แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, ความ พอ เพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

 

เกี่ยวกับเรา เศรษฐกิจพอเพียง

เวปไซต์นี้เป็นเวปไซต์เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง ทางทีมงานพยายามรวบรวมสาระน่ารู้ น่าสนใจ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในหลายๆด้านมาร่วมไว้ให้กับท่านได้อ่านศึกษาหาข้อมูลกัน ทางทีมงานยินดีรับข้อเสนอแนะจากผู้อ่านทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเวปไซต์นี้ให้เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจยิ่งๆขึ้นต่อไป

วาดรูปเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

ติดตามแฟนเพจ