แนะนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ‎จุดเริ่มต้นแนวคิด - ‎พระราชดำริ - ‎พระราชดำรัส - ‎แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ของ มูลนิธิชัยพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข, เศรษฐกิจ พอ เพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข, เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง, เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง, ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง, สรุปเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียง คือ, เศรษฐกิจพอเพียงคือ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

ข้อ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อ 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ข้อ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
ข้อ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
ข้อ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ข้อ 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
ข้อ 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
ข้อ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อ 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ข้อ 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
ข้อ 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองคำค้นหาค่านิยมหลัก 12 ประการ, ความหมายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช, ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ความหมาย, เรียงความค่านิยม 12 ประการ, เพลงค่านิยม 12 ประการ, มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย, ค่านิยมหลัก 12 ประการ ภาษาอังกฤษ, ป้ายค่านิยม 12 ประการ คสช, ค่านิยม 12 ประการ pdf, ค่านิยม 12 ประการ ข้อ 2, ค่านิยม 12 ประการ กศน, รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ์ตูน, อาขยานค่านิยม 12 ประการ

เศรษฐกิจพอเพียง

 

เกี่ยวกับเรา เศรษฐกิจพอเพียง

เวปไซต์นี้เป็นเวปไซต์เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง ทางทีมงานพยายามรวบรวมสาระน่ารู้ น่าสนใจ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในหลายๆด้านมาร่วมไว้ให้กับท่านได้อ่านศึกษาหาข้อมูลกัน ทางทีมงานยินดีรับข้อเสนอแนะจากผู้อ่านทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเวปไซต์นี้ให้เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจยิ่งๆขึ้นต่อไป

วาดรูปเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

ติดตามแฟนเพจ